Bom nhiệt lượng (Thiết bị phân tích nhiệt lượng) XRY-1A+